A feltoti-photo.hu adatkezelési tájékoztatója és adatvédelmi szabályzata

Jelen adatvédelmi szabályzat Feltóti Péter (továbbiakban üzemeltető) és a feltoti-photo.hu (továbbiakban weboldal) felhasználói nyilvántartásba vételének módjára, az adatok tárolására és felhasználásra vonatkozik. 

 • Adatkezelő: Feltóti Péter (e-mail cím: feltotip@gmail.com
 • Adatfeldolgozó: Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., adószám: 23495919-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-968314)
 

Adatvédelmi irányelvek

Az Üzemeltető, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, különösen a személyes adatok kezelésénél és adatvédelmi intézkedéseinek megválasztásánál figyelembe veszi a GDPR 5. cikk szerinti adatkezelési elveket:

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 

Adattakarékosság

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 

Pontosság

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 

Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az adatkezelő elszámoltathatósága

Az adatkezelő felelős a fenti hat elvnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. Az Üzemeltető adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a feltoti-photo.hu weboldalon. Az Üzemeltető elkötelezett a feliratkozók, regisztrált felhasználók (a továbbiakban: felhasználók) személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja azok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Az Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

Weboldal bizonyos funkcióinak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag a továbbiakban meghatározott adatkezelési célokhoz kötötten és csak a szükséges ideig használja fel. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználókat tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásukat megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számukra, hogy a felhasználást megtiltsák. Az Üzemeltető az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megfelhasználó adja.

 

Adatkezelés célja

A Weboldal felhasználóinak személyes adatait az alábbi célokból kezeli:

 • A Weboldal működésével, céljainak elérésével kapcsolatos kommunikáció céljából.
 • A felhasználó egyéb, nem marketing célú értesíthetőségének céljából.
 • A felhasználó felhatalmazása esetén marketing célú megkeresés céljából.

 

Adatkezelés hatálya

 Az adatkezelés hatálya a Weboldal felhasználóira terjed ki. A weboldal nem regisztrált felhasználóiról az Üzemeltető személyes adatokat nem gyűjt, azokat nem kezeli.

 

A kezelt adatok köre

Regisztráció

Az Üzemeltető a Felhasználó  kifejezett hozzájárulásával és önkéntes adatrögzítés után az alábbi adatokat kezeli:

 • Felhasználó neve
 • Felhasználó e-mail címe
 • Felhasználó profilképe
 • Felhasználó weboldalának címe

Ezen adatok hiányában a weboldal bizonyos funkciói (pl. hozzászólás írása, hírlevélre történő feliratkozás, stb.) nem lesznek elérhetők.

 

Közösségi média

A weboldalon beágyazásra került egy közösségi média modul (kedvelés/ megosztás / ajánlás). Ez a widget összegyűjti a felhasználó IP-címét, a böngésző „user agent”-jét, tárolhatja és lekérheti a cookie-kat a böngészőben, beilleszthet további nyomkövetést, és figyelemmel kísérheti a felhasználó widgettel való interakcióját, beleértve pl. a Facebook-fiók összekapcsolását a widgetben végrehajtott bármilyen művelettel (például Weboldalunk „tetszik / megosztása / ajánlása”), ha be van jelentkezve a Facebook fiókba.

A felhasználó nyilvános közösségi média profil adatait Üzemeltető csak a felhasználó beleegyezése alapján gyűjti, amelyet Felhasználó a közösségi bejelentkezés megkezdése előtt a közösségi hálózaton keresztül történő bejelentkezéshez ad meg. Ezek az adatok tartalmazzák a keresztnevet, vezetéknevet, e-mail címet, linket a közösségi média profilhoz, egyedi azonosítót, linket a szociális profil avatarához. Ezek az adatok a felhasználói profil létrehozását szolgálják a weboldalon.

Az adatok felhasználásával kapcsolatos további információkért olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/about/privacy/update, valamint a releváns szociális média felület irányadó adatkezelési szabályzatát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (ún. „hash”) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a felhasználó hozzászólásának tartalma és a profil kép is megjelenik nyilvánosan.

 

Sütik

Amennyiben a felhasználó hozzászólást ad a weboldalon, bejelentkezve maradhat a megadott név, e-mail cím és webcím eltárolásával egy sütiben. A tárolás kényelmi célokat szolgál azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitölteni. A bejelentkezési oldalra történő ellátogatás alkalmával átmeneti sütik kerülnek beállításra annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit.

 

Adatok kezelésének módja

Az Üzemeltető az adatokat kizárólag elektronikus formában kezeli. Az adatokat kizárólag a weboldalon erre a célra kialakított felületen lehet rögzíteni. Az Üzemeltető papír alapú nyilvántartást nem vezet, adatközlést nem fogad el. Az így beérkező adatközlést azonnal megsemmisíti. A Felhasználó  személyes adataiban bekövetkező változásokat saját felelősségére a weboldalon saját maga módosíthatja.

 

Adatok felhasználása

Az Üzemeltető a felhasználók személyes adatait kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Üzemeltető a felhasználók adatait kifejezett hozzájárulás nélkül harmadik fél számára nem adja át. Az Üzemeltető a felhasználók adatait kifejezett hozzájárulás nélkül marketing célra nem használja fel.

 

Adatkezelés tartama

Az adatkezelés tartama a weboldal regisztrációs felületének kitöltése és az adatok beküldésének pillanatától a felhatalmazás visszavonásáig, vagy a felhasználói státusz megszűnését követően legfeljebb egy évig tart.

A regisztrációs igény elutasítása esetén annak pillanatában a rögzített adatokat az Weboldal visszaállíthatatlanul, véglegesen, és azonnali hatállyal törli.

A megszűnt felhasználói státusz esetén – ha a felhasználó  az erre vonatkozó felhatalmazását az Üzemeltető címére küldött írásos vagy elektronikus levélben vissza nem vonja – a megszűnését követő egy év múlva az Üzemeltető visszaállíthatatlanul és véglegesen törli.

Nem törölt felhasználó esetén a hozzászólás során eltárolt sütik lejárati ideje 1 év. A felhasználói profil törlését megelőzően bejegyzett hozzászólások és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak.

Az átmeneti sütik azonnal törlődnek a böngésző bezárásával. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az  “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Az Üzemeltető tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezelései tevékenységek során automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik.

 

Felhatalmazás személyes adatok kezelésére

A weboldal felhasználóinak adatait kizárólag azok kifejezett felhatalmazásával kezeli. A felhasználó a felhatalmazását a weboldalon a bejegyzések alatt található regisztrációs, ill. az oldalsávon található hírlevél menüpont alatt az adatok kitöltése után az erre vonatkozó nyilatkozat elektronikus elfogadásával teszi meg.

 

Felhatalmazás visszavonása

A Felhasználónak joga és lehetősége van mindenkor visszavonni a weboldalon regisztrációkor adott adatkezelési felhatalmazását.

A Felhasználó a felhatalmazás visszavonását írásban az Weboldal székhelyére címzett levélben vagy az feltotip@gmail.com elektronikus postacímre küldött levélben teheti meg.

A felhatalmazás visszavonásának esetén annak kézhezvételétől számított 30 napon belül az Üzemeltető az adatokat visszaállíthatatlanul és véglegesen törli.

 

Adatbiztonság

A tárolt személyes adatok informatikai biztonságát az Adatfeldolgozó(k) biztosítja(ják).

 

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az Üzemeltető felhasználójának személyes adatai kezelésével összefüggő panaszait az Adatkezelő nem kezeli megfelelően, az érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához. A felügyeleti hatóság neve és elérhetősége:

 

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság                               
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.                     
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.           
 • Telefon: 06 1 391 1400                        
 • Fax: 06 1 391 1410                                
 • E-mail:          ugyfelszolgalat@naih.hu            
 • Honlap:        http://www.naih.h